Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności wykonana została na podstawie art. 12 pkt 7 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. poz. 848), dalej zwanej „ustawą o dostępności cyfrowej” w związku z wdrożeniem WCAG 2.1 na stronę Serwis www.

Celem publikacji Deklaracji Dostępności jest umożliwienie zapoznania się z informacjami dotyczącymi dostępności Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.

Deklaracja dostępności spełnia wymagania zawarte w art. 5 ustawy o dostępności cyfrowej i jest w pełni dostępna cyfrowo.

 

Wstęp

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://fundacja.cieszyn.pl/ .

 

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2022-08-15.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-08-15.

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

:unavailableContent

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny:

Optimal IT Sp. z o. o. ul. Wałowa 3, 43-430 Skoczów

NIP: 5482657220, REGON: 242788093, KRS nr: 0000399824

 

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Bogusława Baranfundacja@netus.plKontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (+48)664-907-283. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/.

 

Dostępność architektoniczna

Dostępność architektoniczna

Biuro Fundacji Zdrowia Ślaska Cieszyńskiego znajduje się w budynku "B - Pawilon łóżkowy" Szpitala Ślaskiego. Usytuowane jest na poziomie "0" parter. Budynek B  jest bezpośrednio połączony z Budynkiem A korytarzem komunikacyjnym dostępnym z wejścia A1, na końcu którego znajdują się windy B1 i B2. Windy zatrzymują się na każdym piętrze, komunikacja pomiędzy piętrami możliwa jest również schodami. Windy posiadają oznaczenie w formie wizualnej i są wyposażone w panel wyświetlający lokalizację. Winda B1 posiada klawisze z napisami w alfabecie Braila.

Przestrzenie komunikacyjne w budynku są wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – wszystkie korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy), ciągi komunikacyjne wyposażone w poręcze. Na każdym poziomie budynku można uzyskać informacje w formie głosowej od personelu szpitala.

 

Aplikacje mobilne


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ