Statut

S T A T U T
Fundacji  Zdrowia Śląska Cieszyńskiego.

I.  Nazwa i siedziba Fundacji

§ 1

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego została ustanowiona aktem notarialnym sporządzonym w PBN w Cieszynie w dniu 21.V.1991 r. , nr repertorium A nr 4332/91 przez  założycieli :

 1. Maciej   Wacław   KRZANOWSKI
 2. Paweł  WITALA
 3. Spółka  z  o.o. „SPEDPOL”
 4. „POLIFARB-CIESZYN” Spółka Akcyjna
 5. Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety
 6. Fabryka Nakryć Stołowych „POLWID”
 7. Parafia Ewangelicko-Augsburskiej  w  Cieszynie 

§ 2

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego zwana dalej „ Fundacją” działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach zwanej dalej „Ustawą” oraz niniejszego statutu.
Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.

§ 3

1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej  Polskiej,  a jej siedzibą miasto Cieszyn.
2. Fundacja może prowadzić statutową działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II.  Cele i zakres działalności Fundacji

§  4

Celem fundacji jest prowadzenie działalności wspierającej ochronę i promocję zdrowia na Śląsku Cieszyńskim m. in. w  zakresie profilaktyki i lecznictwa, podnoszenia poziomu usług medycznych, a także rozbudowy i wyposażenia placówek służby zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem Szpitala Śląskiego w Cieszynie.

§  5

Fundacja realizuje cele statutowe poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego, w zakresie następujących zadań publicznych:

 1. wspieranie finansowe i rzeczowe placówek i instytucji, których zadaniem jest ochrona  zdrowia w zakresie celu Fundacji,
 2. zakup sprzętu, urządzeń i materiałów, służących do realizacji celu Fundacji, i nieodpłatne przekazywanie lub udostępnianie ich wyżej wymienionym placówkom   i instytucjom,
 3. prowadzenie programów medycznych, obejmujących teren Śląska Cieszyńskiego,
 4. przyznawanie stypendiów w celu pozyskania wysoko wykształconej kadry medycznej,
 5. współpracę z instytucjami państwowymi i samorządowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, działającymi w zakresie objętym celem Fundacji,
 6. wspieranie finansowe, organizacyjne i intelektualne przedsięwzięć promujących dorobek z zakresu medycyny i ochrony zdrowia. 

 

III.  Majątek, zasady, formy i zakres działalności Fundacji

§ 6

 1. Majątek Fundacji składa się z funduszu założycielskiego oraz wpływów  uzyskanych przez Fundację w postaci: subwencji, darowizn, spadków, wpływów    z działalności gospodarczej, odsetek od funduszy oraz innych wpływów i dochodów.
 2. Fundusz założycielski stanowi kwota 16 000 000,00 /szesnaście milionów złotych/, wniesiona przez Fundatorów – założycieli, wskazana w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji.

§ 7

 1. Dążąc do spełnienia swoich celów, Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, na którą składa się:
  - prowadzenie instruktażu w zakresie nowoczesnych urządzeń,
  - działalność kolportażowa,
  - działalność usługowa, handlowa i produkcyjna.
 2. Cały zysk z prowadzonej działalności gospodarczej Fundacja przeznacza na realizację zadań statutowych.

§  8

Fundacja prowadzi gospodarkę finansową i ewidencję księgową działalności gospodarczej na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

§ 9
(skreślony)

§  10

 1. Działalność gospodarczą Fundacji prowadzą tworzone uchwałami Zarządu placówki, zakłady usługowe i inne, których zakres działania określa Zarząd Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji zatrudnia i zwalnia osoby kierujące utworzonymi agendami, określając   zakres ich czynności, kompetencji i odpowiedzialności przed Fundacją.

§ 11

 1. Decyzję o zbyciu majątku trwałego Fundacji podejmuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków po uzyskaniu zgody Rady Fundacji.
 2. Zarząd Fundacji może upoważnić członka Prezydium Zarządu do zbywania majątku  Fundacji do określonej przez Radę górnej granicy kwoty.         
 3. Zabrania się:
  1. udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi pracownicy  pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia, albo  są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi” ,
  2. przekazywania ich majątku na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
  3. wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub  pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób  trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu   Fundacji,
  4. zakupu na  szczególnych  zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

 

IV.  Organy Fundacji

§  12

 1. Organami Fundacji są :
  • -  Rada Fundacji
  • -  Zarząd Fundacji.
 2. Decyzje i uchwały organów Fundacji zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków danego organu, a w przypadku równości decyduje głos przewodniczącego obrad.                                    
 3. Kadencja organów Fundacji trwa 4 lata, przy czym pierwsza kadencja zaczyna się w chwili zatwierdzenia Fundacji i trwa do końca piątego roku kalendarzowego jej istnienia.

§  13

 1. Rada Fundacji jest organem opiniodawczo-doradczym oraz kontrolno-nadzorczym i składa się z 13 członków.
 2. Rada jest organem odrębnym od organu zarządzającego i nie podlega mu w zakresie kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 3. Członkiem Rady nie może być:
  1. członek zarządu ani osoba pozostającą z nim w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
  2. osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
 4. Członkowie Rady nie otrzymują z tytułu pełnienia funkcji wynagrodzenia.
 5. Członków Rady na I kadencje powołują Fundatorzy –Założyciele  z pośród ofiarodawców o szczególnym wkładzie do Fundacji, oraz osób o szczególnej społecznej pozycji. Na następne kadencje członków Rady powołuje ustępująca rada wspólnie z członkami ustępującego Zarządu.
 6. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku lub w każdym czasie na wniosek Prezesa Zarządu lub co najmniej czworo Fundatorów – Założycieli.
 7. Do zadań Rady należy :
  1. nadzór nad działalnością Fundacji,
  2. przyjmowanie i opiniowanie sprawozdań Zarządu, w tym również rozpatrywanie rocznych sprawozdań finansowych,
  3. przedstawianie kandydatów do Zarządu,
  4. ustalanie kierunków działania Fundacji,
  5. opiniowanie bieżącej działalności merytorycznej i gospodarczej Fundacji i występowanie z wnioskami do Zarządu,
  6. wyrażanie zgody na zbywanie majątku trwałego,
  7. określanie górnej granicy zobowiązań Zarządu,
  8. określanie zasad zatrudniania i wynagradzania członków Zarządu.
 8. Bieżącą działalnością Rady Fundacji kieruje Prezydium Rady w składzie: przewodniczący, vice-przewodniczący i sekretarz. Jest ono wybierane na pierwszym w  kadencji posiedzeniu.
 9. Przewodniczący Rady Fundacji może brać udział w posiedzeniach Zarządu Fundacji z  prawem głosu.

§ 14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 5 – 9 członków i jest powoływany na pierwszą kadencję przez Fundatorów – Założycieli.
  Na następne kadencje Zarząd Fundacji jest wybierany na wspólnym posiedzeniu Rady Fundacji i Zarządu przy obecności co najmniej połowy członków swoich  składów.
  O terminie posiedzenia wyborczego Zarząd Fundacji zawiadamia zainteresowanych pisemnie z miesięcznym wyprzedzeniem.
 2. Zarząd wybiera spośród siebie na I posiedzeniu prezesa, vice-prezesa, sekretarza, Skarbnika, którzy tworzą Prezydium Zarządu.
 3. Zasady zatrudniania i wynagradzania w odniesieniu do osób – członków Zarządu, pełniących swoje funkcje na podstawie umowy o pracę, odkreśla Rada Fundacji na  wniosek Prezesa Zarządu.                                                                  
 4. Zarząd Fundacji do obsługi administracyjno – finansowej może powołać Biuro Fundacji, którego skład, siedzibę i zakres działania określa uchwała.
 5. Zarząd Fundacji zbiera się nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.
 6. Oświadczenie woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Prezydium Zarządu, w tym prezes lub wiceprezes.                                             

§ 15

Do kompetencji Zarządu Fundacji należy :

 1. Kierowanie Działalnością Fundacji i reprezentowanie jej na zewnątrz.
 2. Organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczo-finansowej i społecznej.
 3. Tworzenie i ustalanie zakresu działania i kompetencji podległych jednostek.
 4. Zatrudnianie i zwalnianie wszystkich pracowników z wyjątkiem członków Zarządu, ustalenie zasad ich wynagradzania i rozliczania.
 5. Sporządzanie rocznych sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej i przedkładania ich Radzie Fundacji.
 6. Powoływanie komisji i kolegiów doradczych koniecznych do realizowania celów statutowych.
 7. Powoływanie zakładów, biur i innych jednostek organizacyjnych oraz ustalanie ich zakresów działania i regulaminów.
 8. Podejmowanie decyzji w sprawach opisanych w § 9 statutu oraz określanie wielkości udziałów w tych przedsięwzięciach .

 

V.  Ofiarodawcy

§ 16

 1. Ofiarodawcą może być każda osoba prawna lub fizyczna która :
  1. dokonała wpłaty na konto Fundacji,
  2. zakupiła cegiełkę emitowaną przez Fundację,
  3. udzieliła Fundacji pomocy w realizacji działań statutowych,
  4. przekazała na rzecz Fundacji środki rzeczowe, nieruchomości lub inne dobra.
 2. Ofiarodawcy mogą uczestniczyć w działalności programowej, społecznej i  gospodarczej Fundacji.
 3. Listę ofiarodawców prowadzi Zarząd Fundacji.
 4. Ofiarodawca winien otrzymać dokument potwierdzający wkład.
 5. Ofiarodawcy mają pierwszeństwo w kandydowaniu do organów Fundacji.
 6. We własnych zakładach Fundacji ofiarodawcy mają pierwszeństwo w uzyskiwaniu świadczeń  i pomocy na warunkach określonych przez Radę Fundacji.

 

VI.  Przepisy końcowe

§ 17

 1. Zmiany statutu dokonuje Zarząd większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego członków po uzyskaniu akceptacji Rady Fundacji.
 2. Sprawy nie uregulowane statutem rozstrzyga Rada swoją uchwałą zgodnie z  obowiązującymi w tej mierze przepisami.                                                             

§ 18

Nadzór nad Fundacją sprawuje Ministerstwo Zdrowia, któremu corocznie składane są sprawozdania z działalności.

§ 19

Likwidacja Fundacji może nastąpić wyłącznie w przypadkach określonych ustawą.

§ 20

Majątek pozostały po likwidacji Fundacji przeznacza się na cele, którym Fundacja służy.

§ 21

Fundacja Zdrowia Śląska Cieszyńskiego podlega wpisowi do rejestru Fundacji prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy oraz VIII NS-REJ. KRS w  Bielsku - Białej.

§ 22

W sprawach nie uregulowanych statutem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach, ustawy z 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny, oraz ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  wolontariacie.


WSPIERAJĄ NASZĄ DZIAŁALNOŚĆ